KOLOKACJA KOPAREK KRYPTOWALUT GPU

SPECJALNA OFERTA! - OD 15.02.2019 DO 28.02.2019 JEDYNA CENA DLA WSZYSTKICH GPU KOPAREK - 80 PLN BRUTTO/MIES. + PRĄD 

Nie przegap takiej okazji!!!
 

Dostępne
ZAMAWIAM

PROMOCJA - OD 15.02.2019 DO 28.02.2019 SPECJALNA CENA DLA ANTMINER - 59 PLN BRUTTO/MIES.+PRĄD!

Proponujemy wynajem miejsc w naszej serwerowni (kopalni kryptowalut) w Płocku. 

Proponujemy bezpieczne  i technicznie wyposażone miejsca z wygodnym prądem dla kopania.
 

Dostępne
ZAMAWIAM

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,,RODO") stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dale) jako ,dane"(, a także o przysługujących Państwu prawach związanych a ochroną danych.

Administrator danych osobowych

BITOFME sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 1/3/1 jest administratorem Państwa danych osobowych.

 Kontakt

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail:  [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby: BITOFMESp. z o.o., ul. Smulikowskiego 1/3/1, 00-389 Warszawa.

Dane osobowe

BITOFME Sp. z o.o. gromadzi tylko niezbędne informacje o użytkownikach, które pozwolą nam zaoferować najwyższą jakość usług. W szczególności BITOFME Sp. z o.o. gromadzi dane użytkowników strony internetowej,  klientów, partnerów, wykonawców, podwykonawców.

Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

 • Większość przetwarzanych przez BITOFME Sp. z o.o.  danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności Państwa/klienta.
 • Część danych może pochodzić min. z biur informacji gospodarczej, Biura informacji Kredytowej S.A_, Krajowego Rejestru Długów, Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa}, z publicznych ewidencji i rejestrów. Te źródła dotyczą danych takich jak: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane socjodemograficzne (np_ dane dotyczące zatrudnienia, wykształcenia, stanu cywilnego), dane dotyczące istniejących zobowiązań.

Niektóre dane — dotyczy to danych przedsiębiorców — pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj.- z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.

 • Jeżeli znajdujesz się na terenie najętym przez BITOFME Sp. z o.o. nagrania przedstawiające wizerunek Państwa osoby mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV).

 

 Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędna do:

 • wykonywania urnowy zawartej z Państwem oraz do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem urnowy (art- 6 ust. 1 lit b RODO).,

Dane są przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania urnowy, w związku z którymi zostały przekazane do BITOFME Sp. z o.o., w tym w celu realizacji procesu negocjacji umowy, nawiązania relacji w ramach umowy pośrednictwa, o współpracy lub innej umowy handlowej, obsługi zgłoszeń, reklamacji, kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług przez BITOFME Sp. z o.o.;

 • wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

Jako BITOFME Sp. z o.o. podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np, ustawodawstwa podatkowego, przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje.

Ponadto, przetwarzamy również dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BITOFME Sp. z o.o. lub stronę trzecią (art_ 6 ust.1 lit f RODO).

Robimy tak na przykład wtedy, gdy działamy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego BITOFME Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacji, w celu badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, monitorowania BITOFME Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia działalności BITOFME Sp. z o.o. i ochrony osób i mienia, do wewnętrznych celów administracyjnych BITOFME Sp. z o.o., w tym celach archiwizacyjnych, przygotowanie statystyk i raportowanie wewnętrzne BITOFME Sp. z o.o.

Możemy również przetwarzać dane na podstawie oddzielnej Państwa zgody (art. 6 ust- ł lit a RODO), udzielonej w określonych celach (np. przesyłanle danych w celu marketingowym w ramach BITOFME Sp. z o.o.

Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom jedynie w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na BITOFME Sp. z o.o. obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy BITOFME Sp. z o.o., inne osoby działające z upoważnienia BITOFME Sp. z o.o.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie BITOFME Sp. z o.o. i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z BITOFME Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z poleceniami BITOFME Sp. z o.o. oraz pod warunkiem zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz BITOFME Sp. z o.o. zaliczają się podmioty świadczące usługi finansowe oraz dostawców usług informatycznych, prawnej, pośrednictwa, projektowej iwykonawczej, marketingowej, ochrony osób i mienia, doradztwa podatkowego.

Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej i państwa trzecie"):

 • jeżeli jest to niezbędne do wykonania urnowy zawartej pomiędzy Państwem a BITOFME Sp. z o.o. lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej urnowy w celu jej zawarcia,
 • w ramach korzystania przez BITOFME Sp. z o.o.  z infrastruktury Informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna).

W przypadku, gdy obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał s z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.

W innych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do inspektora ochrony danych. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art, 49 ust, 1 lit b RODO.

Jak długo będą przetwarzane {przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z  BITOFME Sp. z o.o.   umowy — przez czas jej obowiązywania,
 • a także po zakończeniu jej realizacji do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na BITOFME Sp. z o.o.   w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych — do czasu wypełnienia tych obowiązków przez BITOFME Sp. z o.o.  ,
 • wyłącznie w oparciu o zgodę - do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu u zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów BITOFME Sp. z o.o.   - do czasu ich wypełnienia lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez BITOFME Sp. z o.o. 

W celu rozliczalności, udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym BITOFME Sp. z o.o.   zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane byty odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo;

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądać przeniesienia dostarczonych BITOFME Sp. z o.o.   przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od BITOFME Sp. z o.o.   Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesiania ich innemu administratorowi dartych, o ile jest to technicznie możliwe._ Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa BITOFME Sp. z o.o.  ,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest PrQMS. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym ROBO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez BITOFME Sp. z o.o.   danych.

 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy BITOFME Sp. z o.o.   przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (ark. 21 Ust. 1 RODO),
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

BITOFME Sp. z o.o.   w celu realizacji Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

   Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

Przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z BITOFME Sp. z o.o.  , z którymi wiążą się również obowiązki prawne BITOFME Sp. z o.o.   lub prawnie uzasadnione Interesy BITOFME Sp. z o.o.  , i podanie ich jest niezbędnym warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej urnowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jeśli z jakiegokolwiek powodu nie podadzą Państwo tych danych, to niestety BITOFME Sp. z o.o.   nie będzie mogła zawrzeć z Państwem urnowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z oferty albo usług BITOFME Sp. z o.o. 

 

Pliki Cookies

Cookies to krótkie informacje, które strona internetowa BITOFME Sp. z o.o.  jako serwis zapisuje na dysku Państwa komputera. Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe zapisane przez serwer BITOFME Sp. z o.o. na dysku Państwa komputera. Pliki te umożliwiają naszemu serwerowi odczytanie informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Państwa komputerze, zapisanych plików, ani też nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Dane te dotyczą jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób aby uniemożliwić przechowywanie plików Cookies na dysku komputera. Zmiana ta może spowodować utrudniony dostęp do niektórych treści naszego serwisu.

Zamówienie towarów